Navigácia

Základná škola História školy Vnútorný poriadok školy Rada školy Rada rodičov Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy Plán kontinuálneho vzdelávania Plán práce školy Kolektívna zmluva Rady rodičom Rady žiakom Škola podporujúca zdravie Práva dieťaťa BULETIN Školský časopis Školská taška môjho dieťaťa - dotazník Naši najlepší Prenájom športového ihriska Tlačivá Prenájom nebytového priestoru

Škola pre každého, škola pre všetkých

 

§5

1) Základná škola poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie a poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú výchovu a ekologickú výchovu žiakov, umožňuje aj náboženskú výchovu.

§6

2) Základná škola má deväť ročníkov. Od piateho ročníka sa spravidla diferencuje podľa záujmov a schopností žiakov.

§34

3) Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku, ak tento zákon neustanovuje inak.

§36

4) Zákonný zástupca dieťaťa, pestún alebo občan, ktorému bolo dieťa zverené do výchovy na základe súdneho rozhodnutia, je povinný prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať na to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas.
Je tiež povinný vyjadriť sa k prihláške žiaka na strednú školu.
Ak prihlási žiaka na dochádzku do školského klubu, je povinný dbať o to, aby aj tam dochádzal žiak pravidelne a včas.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
    Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
  • +421 x 55 4602134

Fotogaléria