Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Jolana Liszkaiová Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT. 15 107
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Riadenie kvality na ZŠ a SŠ a školských zariadeniach 15
Vnútorné hodnotenie základnej a strednej školy a školského zariadenia 17
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
PaedDr. Alžbeta Gajdošová Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre ped. a odb. zamestnancov-1.úroveň 15 93
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8
Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre ped. a odb. zamestnancov-2.úroveň 15
PhDr. Iveta Klajberová Vnútorné hodnotenie základnej a strednej školy a školského zariadenia 17 107
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Riadenie kvality na ZŠ a SŠ a školských zariadeniach 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT. 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Lucia Baško Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach 0 0
Tvorivá práca vychovávateľov so žiakmi v školskom klube detí s využitím vybraných softvérových aplikácií 0
Lívia Bašková Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 100
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania 21
Tvorivá práca vychovávateľov so žiakmi v školskom klube detí s využitím vybraných softvérových aplikácií 15
Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach 15
Výchova k prosocionálneho správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 10
Mgr. Kristína Bérešová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 29
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Mgr. Zuzana Beržiová Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT. 15 117
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Barbora Bystrá Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 91
Výučba biológie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 11
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT. 15
Plánovanie edukačných procesov - rozvoj kompetencií pedagogického zamestnanca súvisiacich s plánovaním edukačných procesov 6
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Polytechnická výchova v predmete biológia a chémia na druhom stupni základných škôl 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
PaedDr. Zuzana Debnárová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8 116
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Baltík - programovanie na základnej škole - úroveň začiatočník 14
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 5
Mgr. Nikoleta Ďurášová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 89
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT. 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Rozvoj komunikačných zručností žiakov na hodinách anglického jazyka 14
Ing. Zdena Fiedlerová Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy 15 75
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT. 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
PhDr. Karolína Halászová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 51
Tvorba didaktických testov v nemeckom jazyku 13
Nové typy a podnety pre výučbu nemeckého jazyka na ZŠ a SŠ 8
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Kornélia Heinrichová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 60
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Hilda Homolyová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 69
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Tvorivá práca vychovávateľov so žiakmi v školskom klube detí s využitím vybraných softvérových aplikácií 15
Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach 15
Mgr. Daniela Karaffová Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 30
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT. 15
Mgr. Erika Kissová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 110
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT. 15
Mgr. Kamila Kissová Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 38
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT. 15
PaedDr. Katarína Kiššová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 138
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8
Mgr. Valeria Komjátiová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 113
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT. 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Mgr. Monika Kóréová Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT. 15 45
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
PaedDr. Jana Ločová Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8 126
Polytechnická výchova v predmete biológia a chémia na druhom stupni základných škôl 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Podpora kariérového vývinu žiaka primárneho a nižšieho stredného vzdelávania 8
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Mária Lovászová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 93
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT. 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
PaedDr. Gabriel Majoroš Štátna rigorózna škúška 60 99
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Olympijská výchova v ZŠ a SŠ 12
Kondičné posilňovanie v telesnej a športovej výchove 10
Mgr. Soňa Maléterová Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 75
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT. 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Eva Mižáková Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15 15
Mgr. Slávka Oravczová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 45
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT. 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Mgr. Andrea Sedláková Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8 68
Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 35
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Mgr. Helena Sopková Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT. 15 30
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Ing. Silvia Spišáková Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 60
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej a strednej škole 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Katarína Strýčková Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT. 15 45
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
RNDr. Viera Stupáková Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 80
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT. 15
Mgr. Eva Szabóová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8 129
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Helena Szabóová Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT. 15 30
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Mgr. Zuzana Šišková Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT. 15 63
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Gabriela Šoffa Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 75
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT. 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Eva Tárczyová Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach 15 69
Tvorivá práca vychovávateľov so žiakmi v školskom klube detí s využitím vybraných softvérových aplikácií 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Ľubomír Zubko Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach 15 30
Tvorivá práca vychovávateľov so žiakmi v školskom klube detí s využitím vybraných softvérových aplikácií 15


© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
    Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
  • +421 x 55 4602134

Fotogaléria