Navigácia

TESTOVANIE 5

Testovanie žiakov 5. ročník

Informácie o testovaní

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Podrobnejšie informácie pre žiakov: Zakladne_informacie_T5_2018_final_okt201.pdf

Harmonogram

Testovanie 5-2018

21. november 2018 (streda)

 

Matematika

8:00 – 8:10 h (10 min)

úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

8:10 – 8:20 h (10 min)

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 9:20 h (60 min)

administrácia testu

9:20 – 9:25 h (5 min)

zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

9:25 9:45 h (20 min)

prestávka

Slovenský jazyk a literatúra Maďarský jazyk a literatúra

9:45 – 9:55 h (10 min)

úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

9:55 – 10:05 h (10 min)

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:05 11:05 h (60 min)

administrácia testu

11:05 – 11:10 h (5 min)

zozbieranie testov a OH

Záver testovania

11:10 – 11:40 h    (ak nie je skupina ZZ) 11:40 – 12:10 h  (ak je 1. skupina ZZ)

12:20 – 12:50 h     (ak je 2. skupina ZZ)

– komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa pokynov po skončení poslednej testovanej skupiny (vrátane 1. a 2. skupiny ZZ) v danej škole

* Žiaci so zdravotným znevýhodnením (ZZ) sú testovaní podľa osobitného harmonogramu.

 

Testovanie 5-2018

21. november 2018 (streda)

Žiaci so ZZ zaradení do 1. skupiny obmedzenia

 

 

Matematika

8:00 – 8:10 h (10 min)

úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

8:10 – 8:20 h (10 min)

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 9:35 h (75 min)

administrácia testu

9:35 – 9:40 h (5 min)

zozbieranie testov, pomocných papierov a OH

9:40 – 10:00 h

(20 min)

prestávka (závisí od ukončenia administrácie v skupine

– minimálne 20 minút)

Slovenský jazyk a literatúra Maďarský jazyk a literatúra

10:00 – 10:10 h (10 min)

úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

10:10 – 10:20 h (10 min)

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:20 11:35 h (75 min)

administrácia testu

11:35 – 11:40 h (5 min)

zozbieranie testov a OH

Záver testovania

Po ukončení testovania v poslednej skupine

najneskôr do 12:10 h

komisionálne zabalenie spätnej zásielky  podľa  pokynov  po skončení poslednej testovanej skupiny (1.  skupiny ZZ) v danej škole

 

Základné informácie o Testovaní 5 - 2018

TERMÍN TESTOVANIA

 • 21. november 2018 (streda)

 

TESTOVANIE JE URČENÉ

 • žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so ZZ (okrem žiakov s mentálnym postihnutím)

 

 

 

CIELE TESTOVANIA

 • získať objektívne  informácie  o výkone  žiakov  pri  vstupe  na vzdelávací stupeň ISCED 2 z testovaných predmetov, monitorovať stav vedomostí a zručností žiakov
 • poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú     väzbu     pripravenosti     žiakov     na      prechod zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2  v  testovaných   predmetoch,   ktorá   napomôže  pri skvalitňovaní vyučovania

TESTY ADMINISTRUJÚ

 • pedagogickí zamestnanci ZŠ bez aprobácie na testovaný predmet (podrobnejšie v bode 2 pokynov pre koordinátora)

 

TESTOVANÉ PREDMETY

 • matematika
 • slovenský jazyk a literatúra na ZŠ s VJS, VJU
 • maďarský jazyk a literatúra na ZŠ s VJM

 

TESTOVANÉ UČIVO

 • obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ)

 

ČAS RIEŠENIA TESTOV

 • 60 minút – matematika
 • 60 minút – vyučovací jazyk

 

POČET TESTOVÝCH ÚLOH

 • 30 úloh – matematika
 • 30 úloh – vyučovací jazyk

 

 

 

FORMA TESTOVÝCH ÚLOH

 • MATEMATIKA
  • úlohy s krátkou číselnou odpoveďou – 20 úloh
  • úlohy  s výberom  odpovede   z možností   A,   B,   C,   D, z ktorých je vždy iba jedna správna – 10 úloh
 • VYUČOVACÍ JAZYK
  • úlohy s krátkou odpoveďou – 10 úloh
  • úlohy  s výberom  odpovede   z možností   A,   B,   C,   D, z ktorých je vždy iba jedna správna – 20 úloh

 

 

 

 

 

 

KOGNITÍVNE ÚROVNE V MATEMATIKE

 1. Zapamätanie – uložiť a vybaviť si vedomosti z dlhodobej pamäti
 2. Porozumenie – konštruovať význam na základe informácií získaných prostredníctvom ústneho, písomného alebo grafického vyjadrenia
 3. Aplikácia – realizovať a použiť určitý postup v danej situácii
 4. Analýza – rozložiť celok na časti a určiť, aký je vzájomný vzťah častí, ktoré časti k sebe patria, aká je ich celková štruktúra a aký majú účel
 5. Hodnotenie – posúdiť podľa daných kritérií

 

 

 

 

 

KOGNITÍVNE ÚROVNE VO VYUČOVACOM JAZYKU

 1. Zapamätanie – poznávať a rozpoznávať, vybavovať
 2. Porozumenie – interpretovať, usudzovať, porovnávať, dedukovať, vysvetľovať, dokazovať
 3. Aplikácia – používať osvojené učivo, postup

na riešenie problému, implementovať, realizovať, uplatnenie

 1. Analýza – rozlišovať, usporiadať, prisudzovať
 2. Hodnotenie – určovať, vyvodzovať

 

 

 

 

 

VZDELÁVACÍ OBSAH

 • MATEMATIKA
  • Čísla, premenné a počtové výkony s číslami
  • Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
  • Geometria a meranie
  • Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
  • Logika, dôvodenie, dôkazy

 

 • kontext reálneho života
 • matematický kontext
 • VYUČOVACÍ JAZYK
  • Jazyk a komunikácia
  • Komunikácia a sloh
  • Čítanie a literatúra

 

 • úlohy na čítanie s porozumením

HODNOTENIE ÚLOH

 • 1 bod za správnu odpoveď
 • 0 bodov za nesprávnu, žiadnu odpoveď

 

POVOLENÉ POMÔCKY

 • pero, ktoré píše namodro – matematika a vyučovací jazyk

 

 

NEPOVOLENÉ POMÔCKY

 • pravítka,    kalkulačky,    zošity,    učebnice    a iná             literatúra        – matematika

 

 • výpisky, učebnice, študijné materiály – vyučovací jazyk
 • mobilné telefóny, smart hodinky

 

ZASLANIE VÝSLEDKOV

 • elektronická forma zaslania výsledkov na ZŠ – do 21. 12. 2018
 • výsledkové listy žiakov a škôl – do 23. januára 2019

INFORMÁCIE O TESTOVANÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍPRAVA NA T5-2018

 

NÚCEM umožní žiakom absolvovať prípravu na T5-2018. Základným školám, ktoré majú licencie do elektronického testovacieho systému e-Test, sprístupníme v dňoch 5. – 7. novembra 2018 (pondelok –  streda)  elektronické  testy  vhodné na prípravu žiakov na T5-2018 zo všetkých testovaných  predmetov. Tieto testy zverejníme na webovej stránke http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5. Školy, ktoré nemajú podmienky pre elektronickú prípravu žiakov na T5-2018, ich budú môcť využiť pri príprave žiakov na T5-2018 papierovou formou.

Podrobné informácie a pokyny k príprave na T5-2018 elektronickou formou NÚCEM zašle príslušným základným  školám elektronicky  a zverejní na stránke www.etest.sk do 19. 10. 2018.

 

Riadne testovanie T5-2018 (21. 11. 2018) sa uskutoční iba papierovou formou.

 

 

Účasť žiakov 5. ročníka so zdravotným znevýhodnením na T5-2018

 

 

 

 

 

ÚČASŤ ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM

ZNEVÝHODNENÍM (ZZ) NA            CELOSLOVENSKOM TESTOVANÍ

Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Účasť žiakov 5. ročníka ZŠ so ZZ na celoslovenskom testovaní:

 • žiaci,  ktorí  sa  vzdelávajú   formou   školskej   integrácie   (začlenenia) sa do testovania zapájajú,
 • žiaci, ktorí sú dlhodobo alebo často umiestňovaní z vážnych zdravotných dôvodov (onkologické, psychiatrické, poúrazové, pooperačné stavy) v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania nezapájajú,
 • žiaci, ktorí sú krátkodobo umiestnení v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania zapájajú v kmeňovej škole, ak im to ich zdravotný stav dovolí.

TESTOVANIE PODĽA UPRAVENÝCH PODMIENOK MÔŽE VYKONAŤ

 1. žiak špeciálnej školy,
 2. žiak špeciálnej triedy v základnej škole,
 3. žiak základnej školy vzdelávaný formou školskej integrácie (začlenenia) v triede spolu s ostatnými žiakmi školy.

 

UPRAVENÉ PODMIENKY NA T5-2018

 • predĺženie času, ktorý sa podľa uváženia špeciálneho pedagóga skladá    z času na riešenie testu a individuálnej relaxácie žiaka,
 • úprava formátu testovacieho nástroja,
 • možnosť používať kompenzačné pomôcky,
 • prítomnosť osobného asistenta, špeciálneho pedagóga alebo tlmočníka.

 

 

DRUHY POSTIHNUTIA, NA KTORÉ SA ÚPRAVY VZŤAHUJÚ

 • vývinové poruchy učenia, • narušená komunikačná schopnosť, • telesné postihnutie, • zrakové postihnutie (u slabozrakého žiaka je možné nahlásiť, ak je to potrebné, aj  veľkosť  písma, ktorú bežne používa na vyučovaní;   u nevidiaceho žiaka je potrebné nahlásiť formu testu v Braillovom písme),
  • sluchové postihnutie, • autizmus, • chorí a zdravotne oslabení, • porucha pozornosti   sprevádzaná  hyperaktivitou,                          • porucha  pozornosti,
  • viacnásobné postihnutie.

SKUPINY POSTIHNUTIA

Žiaci sa do skupín nezaraďujú podľa stupňa postihnutia z lekárskeho hľadiska, ale podľa miery obmedzenia pri práci s textom.

 

 

1. skupina obmedzenia:

Žiak zaradený do 1. skupiny obmedzenia má predĺžený čas (čas využíva aj na individuálne prestávky - psychohygienu), používa kompenzačné pomôcky (technické, vyučovacie), nie kalkulačku. Všetci žiaci si svoje odpovede zapisujú priamo do testu a následne ich samostatne prepíšu do OH.

S upravenými testami po formálnej stránke pracuje žiak s PAaP, PS, CHaZO. S upravenými testami po formálnej aj obsahovej stránke pracuje iba

žiak so SP, ZP, TP, VPU, s AUT a NKS. Žiak nemá k dispozícii asistenta učiteľa, tlmočníka alebo špeciálneho pedagóga.

 

 

 

 

2. skupina obmedzenia:

 

 

 

 

 

Žiak zaradený do 2. skupiny  obmedzenia  pracuje  s  upravenými  testami po formálnej a obsahovej stránke, má predĺžený čas (čas využíva aj na individuálne prestávky – psychohygienu), používa kompenzačné pomôcky,

 nie kalkulačku. Svoje odpovede priamo do testov zapisuje žiak s TP a PAaP. Nevidiaci a slabozrakí žiaci svoje odpovede z matematiky zapisujú priamo na papiere, ktoré sú označené  menom  žiaka, kódom testovanej  skupiny    a pečiatkou školy. Odpovede žiakov s týmito postihnutiami prepíšu do OH asistenti učiteľa. Žiaci s ostatnými druhmi postihnutia svoje odpovede zapisujú priamo do testu a následne si ich prepíšu do OH. Žiak v 2. skupine obmedzenia má k dispozícii asistenta učiteľa, tlmočníka alebo špeciálneho pedagóga.

KOMPENZAČNÉ POMÔCKY

 

 • Technické: optické prístroje, osvetlenie, polohovacie ležadlá, polohovacia lavica, Pichtov písací stroj, PC, ručná lupa, TV lupa, protišmyková fólia. 
 • Vyučovacie: slovníky.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
  Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
 • +421 x 55 4602134

Fotogaléria