Navigácia

Vzdelávanie

Aj učitelia sa vzdelávajú...

Školský rok 2009/2010

18. 6. 2010  Ukončenie vzdelávania

Zástupkyňa školy, PaedDr. Alžbeta Gajdošová, úspešne ukončila Vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov.

          Medzinárodná konferencia: "Model a realita vyučovania výtvarných a estetických predmetov."

Pani učiteľka Ing. Silvia Halušková sa zúčastnila Medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 1.-3.7.2010 v Budmericiach, pod záštitou Slovenskej asociácie pedagógov výtvarných a estetických predmetov.

 

 

 

   2009- 2013 Modernizácia vzdelávacieh procesu na základných školách


Národný projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ je  vypracovaný v súlade s Operačným programom Vzdelávanie Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Základným zámerom projektu je pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy - prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. Špecifickými cieľmi projektov je inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia. Zároveň je cieľom zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch ďalšieho vzdelávania s cieľom získania a rozvoja ich kompetencií potrebných pre vedomostnú spoločnosť.

Z našej školy sa do tohto projektu zapojili tri učiteľky: PaedDr.  Jana Ločová, PaedDr. Zuzana Debnárová, RNDr. Viera Stupáková

VZDELÁVACIE AKTIVITY

Vzdelávanie účastníkov bude realizované formou modulov nasledovne:

Modul 1: Digitálna gramotnosť učiteľa

V rámci školenia prvého modulu sa učitelia oboznámia s technikou (PC a projektory) a následne ju budú využívať po celú dobu projektu pri napĺňaní úloh projektu, zameraných na modernizáciu vzdelávania. Cieľom modulu bude vytvorenie rovnakej „štartovacej pozície“ v oblasti všeobecnej digitálnej gramotnosti pre zúčastnených učiteľov, teda: získanie či ďalší rozvoj digitálnej gramotnosti, ktorej súčasťou môže byť okrem napr. aj rozvoj kompetencií učiteľa pre celoživotné vzdelávanie, spoznanie otázok bezpečnosti a rizík pre žiakov učiacich sa vo virtuálnom priestore a pod.

Fotografie z prvého prezentačného stretnutia.

Modul 2: Moderná didaktická technika v práci učiteľa

Cieľom modulu bude oboznámenie účastníkov s modernou (IKT) didaktickou technikou, jej efektívnym používaním vo vzdelávacom procese. Učiteľ sa okrem iného oboznámi s didaktikou práce s obrázkami, animáciami, grafmi, s multimédiami, zvukom, fotografiou a hudbou, s didaktikou práce s internetom, s didaktikou riadenia digitálnych zariadení, spozná nové formy organizovania vzdelávacieho procesu na báze využívania interaktívnych tabúľ, vrátane alternatívnych vzdelávacích systémov a technológií (využívanie videokonferencií, IPTV riešení, blogov, nástrojov pre kolaboratívnu prácu a pod.).

Modul 3: Využitie IKT v danom predmete

Cieľom je vytvorenie tak vlastného kontextu modernizácie vzdelávania vo vybraných predmetoch (vytvoriť vlastné didaktické modely aplikácií IKT do vyučovania v uvedených predmetoch), ako aj zoznámiť sa s príkladmi modelov aplikácií digitálneho obsahu s podporou IKT do vyučovania na ZŠ a ŠŠ. Tento modul predstavuje vlastné jadro metodickej prípravy účastníkov vzdelávania. Obsah bude primerane a vhodne zostavený pre potreby jednotlivých cieľových skupín – učiteľov vybraných predmetov.

 

 

Národný projekt Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov


     V tomto školskom roku sa aj naša škola zapojila do tohto projektu v súvislosti s novou koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných školách. Hlavným zámerom projektu je príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ a rozšírenie ich kvalifikácie na vyučovanie cudzích jazykov. Do projektu sa zapojila PaedDr. Katarína Kiššová a Mgr. Zuzana Novysedláková.

 

 

Školenie k interaktívnej tabuli - 26.8.2009


Rýchlokurz Ako efektívne využiť interaktívnu tabuľu vo vyučovacom procese nám zabezpečila firma Stiefel. Tento kurz absolvovali:
PaedDr. Alžbeta Gajdošová, PaedDr. Jana Ločová, Mgr. Eva Szabóová, PaedDr. Zuzana Debnárová, PhDr. Iveta Klajberová, Ing. Zdena Fiedlerová, PhDr. Karolína Halászová, RNDr. Viera Stupáková.
 

 

Školský rok 2008/2009

 

 

Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne realizuje národný zrkadlový projekt

„Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch
– funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov
v informačných technológiách"

 

Zameranie projektu:

  • inovácie vyučovania s efektívnou podporou IKT na predmetovej a medzipredmetovej úrovni a v oblasti projektových aktivít
  • využívanie multimédií, dostupného softvéru a edukačných programov pre potreby pedagogickej praxe - nadstavba základného vzdelávania v oblasti IKT.
  • možnosti internetu a elektronickej komunikácie v procese vyučovania a pre školské projekty  
  • využitie e-learningovej formy vzdelávania


Toto nadstavbové vzdelávanie v oblasti IKT úspešne absolvovali PaedDr. Alžbeta Gajdošová, Mgr. Helena Kulíková, Mgr. Erika Kissová, Mgr. Gabriela Šoffa, PaedDr. Jana Ločová, PhDr. Iveta Klajberová, Mgr. Kornélia Heinrichová, Mgr. Alžbeta Šimonová, Ing. Silvia Halušková, Ing. Zdena Fiedlerová a Mgr. Katarína Schnellyová.
Ďalej do  vzdelávania sa zapojili  Mgr. Adriana Somogyiová, Mgr. Eva Szabóová, Mgr. Zuzana Debnárová.

 

Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 4.-6.10.2007
Tatranská Lomnica


PaedDr. Alžbeta Gajdošová

 

 

 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti

 Mgr. Eva Szabóová

 

Tvorivosť vo výtvarnej a pracovnej výchovy

Mgr. Adriana Somogyiová

 

Dramatická výchova ako metóda vyučovania a výchovy

  Mgr. Andrea Sedláková


 

Metodika a prax detského folklóru (13.11.2007)

 

    PaedDr. Katarína Kiššová


Vnútroškolské riadenie telesnej výchovy na ZŠ a SŠ (13.11.2007)

    Mgr. Katarína Schnellyová


Roadshow Moderný učiteľ 2007 (27.11.2007)

        Mgr. Z. Debnárová  sa zúčastnila prednášok zameraných na tému, ako portál Moderný učiteľ pomáha učiteľom a školám meniť tvár tradičnej školy na modernú školu 21. storočia.

Hodnotenie detského umeleckého prednesu a divadiel poézie 14.2.2008
 

PhDr.Iveta Klajberová


SFUMATO

21. a 22. 11. 2008

Seminár s českou metodičkou - zameraný na metódu osvojenia si splývavého čítania.
PaedDr.Katarína Kiššová, Mgr. Andrea Sedláková
Etická výchova - priebežné vzdelávanie


Mgr.Zuzana Debnárová, Mgr. Andrea Sedláková

 

 

 

 

 

 

 

Celoslovenský astronomický seminár učiteľov

 

4.-6. 12. 2008

Stará Lesná

 

RNDr. Viera Stupáková

 

    
Seminár pre učiteľov anglického jazyka

Deti majú rady zaujímavé vyučovanie

28.4.2009
PaedDr. Katarína Kiššová

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
    Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
  • +421 x 55 4602134

Fotogaléria